تلفن ثایت:22236132
تلفن همراه مدیر:09139680877
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467862669
سال دریافت مجوز:
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش-چيذر- امام زاده علي اکبر(ع)- کوچه شهيد بهمن پور پ 25...


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات