تلفن ثایت:22440870
تلفن همراه مدیر:09123157476
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467647453
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش- سوهانک - خیابان شهید علیرضا سوهانی پ77


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات