تلفن ثایت:26253112
تلفن همراه مدیر:09121973103
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467952872
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - بلوار اندرزگو - خيابان شهيد لواساني(فرمانيه)-خيابان پاسداران - نبش نارنجستان چهارم - برج آرتميس فرمانيه


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات