تلفن ثایت:22191406
تلفن همراه مدیر:09122636839
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467987423
سال دریافت مجوز:1398
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - بزرگراه ارتش - بلوار اوشان (مژدي) - خيابان پيروز شفيعي


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات