تلفن ثایت:22014478
تلفن همراه مدیر:09121259739
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467426180
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - ابتداي وليعصر پ 3094


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات