تلفن ثایت:22034714
تلفن همراه مدیر:09124343723
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467645989
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش - خیابان الهیه - ابدای فیاضی مرکز خرید الهیه پ6


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات