تلفن ثایت:22022733
تلفن همراه مدیر:09121114469
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467659673
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجریش - الهیه - مریم شرقی پ60


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات