تلفن ثایت:22676733
تلفن همراه مدیر:09125202554
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:خيابان شريعتي - پل رومي - بلوار صبا - خيابان شهيد کريمي - مقابل مسجد جعفري


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات