تلفن ثایت:22806680
تلفن همراه مدیر:09121117751
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0445649382
سال دریافت مجوز:1400
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:خیابان موحد دانش - نبش خیابان پارک چهارم پ1


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات