تلفن ثایت:22981154
تلفن همراه مدیر:09121125973
تلفن همراه مدیر2:09121125973
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:764
سال دریافت مجوز:1390
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:شميران -تجريش- بزرگراه ارتش -شهرک وليعصر -کوچه گلبو


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات