تلفن ثایت:26253325-45
تلفن همراه مدیر:09124500042
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:09122210310
شماره پروانه:0450115069
سال دریافت مجوز:1395
نام مستعار مدیر:حسین سبزه ئی
نام مستعار مباشر:
آدرس:پاسداران شمالي - پايين تر از چهارراه فرمانيه - نبش نارنجستان چهارم - برج آرتميس


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات