تلفن ثایت:22291084
تلفن همراه مدیر:09123268503
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0353698182
سال دریافت مجوز:1390
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس: تجریش -خیابان فرمانیه غربی-روبروی برج نگینپ63


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات