تلفن ثایت:22290149
تلفن همراه مدیر:09125985755
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1397
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش ،خيابان شهيد باهنر(نياوران)،خيابان سرتيپ سعيدي، کوچه شهيد نصرالله عسگريان


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات