تلفن ثایت:22839415
تلفن همراه مدیر:09123353505
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467310535
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - کامرانيه - خيابان بازدار - خيابان باهنر - مجتمع نارون -


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات