تلفن ثایت:26116081
تلفن همراه مدیر:09121115044
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:914
سال دریافت مجوز:1391
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش-خيابان شهيد باهنر- خيابان شهيد زينعلي- نبش بن بست هفتم


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات