تلفن ثایت:26517899
تلفن همراه مدیر:09123396998
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1392
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:شميران -رودبارقصران-روستاي ايگل-ابتداي جاده آهار


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات