تلفن ثایت:26520619
تلفن همراه مدیر:09123509163
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:120699272
سال دریافت مجوز:1390
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:رودبارقصران- اوشان -پل فرهنگ -جنب اردوگاه شهيد نامجو پ272


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات