تلفن ثایت:26200740
تلفن همراه مدیر:09121306677
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1396
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - خيابان وليعصر(عج) - خيابان شهيد فياضي(فرشته) - خيابان بيدار


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقادات