تلفن ثایت:22737470
تلفن همراه مدیر:09121070203
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:تجريش - ميدان قدس - اول خيابان دربند


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقاداتمدیریت: علیرضا محمدینزدیکترین مشاورین املاک